Đoàn Xuân Thu 242 .

http://www.khoa472kientri.com/index.php/tac-pham-3/

doan-xuan-thu-242/

Họp mặt Longview 2016

4/72 VN hội ngộ .

4/72 VN Hội ngộ 2016.

4/72 VN Hội ngộ 2016.

4/72 hội ngộ 2016 Longiew (nhà Thuỳ )

4/72 hội ngộ 2016 (nhà Thuỳ)

4/72 hội ngộ 2016 (nhà Thuỳ)

Tang lễ cố SVSQ Đỗ thanh Giang 244