Đăng Ký

Bước

  1. click http://khoa472kientri.com/wp-login.php?action=register
  2. điền vào tên thường dùng (username) và email
  3. click REGISTER
  4. check email để lấy só mật mã
  5. Trở lại www.khoa472kientri.com và “SIGN IN”

  6. Lựa ngôn ngư

  7. Điền vào tên thường dùng (username) và số mật mã trong email ơ Bước só 3
  8. Bạn có thể chọn cho mình số mật mã mới (điền vào ô “mật mã mói” ở cuối trang)
  9. Click cập nhật

  10. Như thế bạn “sign in” xong bạn có thể vào “phòng chat” để nói chuyện trực tiếp với bạn bè 4/72 nào đang có ở đó và viết bài viết mới (nhắn tin,tâm sự,…….)

Đánh Tiếng Việt Dùng VIQR

Ă = A (

 = A ^

À = A `

Á = A ‘

Ơ = O +

Đ = D D

Ạ = A .

Ả = A ?

à = A ~

Đăng Nhập

Đánh Tiếng Việt Dùng VNI

Á = A 1

À = A 2

Ả = A 3

à = A 4

Ạ = A 5

 = A 6

Ơ = O 7

Đ = D 9

Viết Bài Mới