TẢN MẠN ĐẢO GUAM (Dâu Kiên Trì :Phu nhân SVSQ Thoan 243. )