Tin vui GDD Đinh kim Văn

Chia vui cùng gia đình Huynh Trưỡng Đinh Kim Văn 214 .

Riêng Chúc hai cháu Trường Khoa Và Diễm Hương Trăm năm hạnh phúc .